Einstein Probe Launches from Xichang Satellite Launch Centre

Einstein Probe satellite successfully launched on a Chang Zheng (Long March) 2C rocket from the Xichang Satellite Launch Centre in China at 15:03 (UTC+8) on January 9 2024.

 

Photos by: Zhang Jing, Qiu Lijun/Xinhua